Historiek

Na de ontbinding  van de gilde St.-Sebastiaan in de Linkestraat tijdens de oorlog werden er in café Pannehoef bij Alfons Huybrechts reeds enige tijd na de bevrijding plannen gesmeed om een schuttersgilde in het leven te roepen. Tielens Louis, Schepers August en Alexander Put namen toen het initiatief en geruggesteund door café-uitbater Huybrechts Alfons besloten ze om ieder de som van 20 Frank samen te leggen om de schuttersgilde op te starten. De oprichting gebeurde reeds in 1945, maar officieel was de gilde erkend na de publicatie in het Staatsblad op 6 oktober 1946.

De samenstelling van het eerste bestuur zag eruit als volgt: het voorzitterschap werd waargenomen door Tielens Louis, terwijl Schepers August de taak van secretaris-schatbewaarder op zich nam en Put Alexander de ondervoorzitter werd. De eerste leden bestonden uit: Lemmens Henri, Vrancken Alfons en Achten Jacques.

Nu was de gilde een feit, maar voor er gestart kon worden met boogschieten was er nog een lange weg af te leggen. Eerst en vooral moest er uitgekeken worden naar een geschikte locatie om een schuttersmast te kunnen plaatsen, en daarna naar een mast zelf. Dat eerste was niet echt een probleem want Alfons Huybrechts had grond genoeg achter zijn café. Hij stond deze grond af om er een schuttersboom op te plaatsen. Nu kon men beginnen zoeken naar een geschikte boom om er een schuttersmast van te kunnen maken. Die werd dankzij rentmeester J. Lemmens gevonden in de bossen van het Canon.

Schutters boden zich aan en Alfons Vrancken, die ondertussen ook in het bestuur was opgenomen, zorgde voor de eerste bogen van notenhout die in de haagkanten gekapt werden. De nieuwe gilde werd gedoopt met de naam EENDRACHT en kreeg als patroonheilige Sint-Sebastiaan.

Het eerste bestuur zag eruit als volgt:
Voorzitter: Tielens Louis
Ondervoorzitter: Put Alexander
Secretaris-schatbewaarder: Schepers August
Leden: Lemmens Henri, Vrancken Alfons, Achten Jacques en Leten Alfons
Enige tijd later trad Leten Alfons ook toe tot het bestuur en Kapelaan Slegers Henri werd onze Proost.

De stichters van de gilde:

Huybrechts Alfons: Lokaalhouder

Tielens Louis: De eerste voorzitter

Schepers August: Secretaris-schatbewaarder

Put Alexander: Ondervoorzitter

De eerste bestuursleden:

Lemmens Henri

Agten Jacques

Vrancken Alfons

Meynen Henri

Leten Alfons

Timmermans Henri

Na eerst wat geoefend te hebben kon men uiteindelijk definitief van wal steken. In 1947 werd de allereerste keer overgegaan tot een koningsschieting. De eer om zich tot eerste koning te kronen was weggelegd voor Luts Louis. Met veel ceremonie werd hij door de gildebroeders aan huis afgehaald. Nog in 1947 traden Leten Alfons en Timmermans Henri toe tot het bestuur.

In 1948, het jaar dat Timmermans Henri zich tot koning schoot, moest de nog jonge gilde al een eerste tegenslag verwerken. Tijdens een hevig onweer sloeg een blikseminslag de houten mast aan diggelen. Ook overleden ondervoorzitter Alexander Put en gildebroeder Jos Leten, amper één maand na elkaar. Het bestuur moest dan opnieuw aangevuld worden zodat Henri Meynen en Jacques Agten de rangen versterkten, terwijl Alfons Vrancken de nieuwe voorzitter werd.

Daar de mast vernield werd en er geen financiële middelen voorhanden waren, moest men een oplossing vinden om dit euvel te verhelpen. Enkele stevige gildebroeders hadden er dan niet beter op gevonden om 's nachts een paard uit de stal te halen en op zoek te gaan naar een geschikte boom. En aldus kon men enige tijd later wederom de boog hanteren. Er werd ook een vlag aangekocht en deze werd op gepaste wijze ingehuldigd.

Vanaf dat jaar werd er een jaarlijks ledenfeest georganiseerd. Dit feest ging door in het café bij Fons en Plien en werd dan door de bereidwillige vrouwen van de gilde klaargemaakt. De dag begon dan met een Heilige Mis en daarna plaatste men de benen onder tafel, terwijl er 's avonds tot in de late uurtjes gezongen en gedanst werd en er een stevige pint gedronken werd.

In 1950 werd Alfons Leten tot nieuwe voorzitter gekozen. In datzelfde jaar wist men in Valkenswaard de 1ste prijs van het Jubelfeest in de wacht te slepen.

In 1954 groeide de gilde en velen wilden erbij horen. En voor degenen die zich niet geroepen voelden om pijl en boog te hanteren werd er een jaarlijks lidgeld gevraagd van 100 frank en een éénmalige traktatie van 30 liter bier om zich een gildebroeder te mogen noemen.

Omdat het café van Fons en Plien langzamerhand te klein aan het worden was, was de noodzaak aan een eigen lokaal groot. Van de gemeente kon via de Commissie van Openbare Onderstand een stuk grond verkregen worden en van de cabinewachter Jan Tempels konden ze een houten barak op de kop tikken voor de som van 1200 frank. De bouw kon nu van start gaan waarbij Henri Lemmens de leiding op zich zou nemen. Na 6 weken arbeid stond de barak recht, de ouderen van Koersel noemen onze huidige zaal nog steeds "de barak".

Later werd er dan beslist om de grond aan te kopen, maar voor de eigendom kon gekocht worden op naam van de gilde moest er eerst een V.Z.W. opgericht worden. In het staatsblad van 15 december 1956 verschenen dan de eerste statuten. Op 20 mei 1957 werd de grond dan aangekocht van de Commissie van Openbare Onderstand (nu O.C.M.W.) voor de som van 5940 frank. Op 11 maart 1976 werd er van Alfons Huybrechts nog een perceel bijgekocht voor 23800 frank. Nadien op 28 maart 1977 werd er nóg een perceel bijgekocht van de Commissie van Openbare Onderstand voor 41600 frank. Toen later bleek dat een deel van de keuken op de grond stond van Fons en Plien werd er nog een perceeltje aan toegevoegd op 3 oktober 1977 voor de som van 1500 frank.

Onder leiding van de toenmalige voorzitter Julien Kimpen werd er in 1976 een frigokamer gebouwd en werd er een nieuwe toog geplaatst. Ook aan de voetballers werd er gedacht. Na een vraag van hen of er een mogelijkheid bestond om nieuwe kleedruimtes te voorzien met douches, werd deze eis ingewilligd. Deze bouw werd bijna volledig zelf geconstrueerd door eigen mensen en in 1991 werden deze ingehuldigd.


Door het overlijden van "Fons en Plien" en de daarbij horende verkavelingen van de gronden, moesten er ook nieuwe schuttersmasten komen met pijlopvang. De eerste mast werd geplaatst in 1989 en in 1992 volgde een tweede. Zo is er dus in de loop der jaren van een houten barak een moderne zaal ontstaan waar velen elkaar geregeld treffen.

De voorzitters

Gedurende het bestaan van de gilde zijn er welgeteld 8 voorzitters geweest:

Tielens Louis: 1946 - 1950

Leten Alfons: 1950 - 1977

Kumpen Julien: 1977 - 1983

Leten Alfons: 1983 - 1988

Lippens Roland: 1988 - 1993

Schepers Willy: 1993 - 2007

Put Rudy: 2007 - 2018

Leyssens Raf: 2018 - . . .